NORBCG na sastanku sa predsjednikom Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, dr Srđanom Pavićevićem.

Predsjednica Nacionalne organizacije za rijetke bolesti Crne Gore, Nataša Bulatović, sastala se 22. aprila 2021. sa predsjednikom Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, dr Srđanom Pavićevićem. Povod ovog sastanka je pokretanje inicijative za izmejnu i dopunu Zakona o zdravstvenom osiguranju. Naime vrijeme kada se sve zemlje regiona bore za prava i bolji položaj osoba sa rijetkim bolestima u Crnog Gori se susrijećemo sa situaciom da jedini član Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, koji se odnosi na rijetke bolesti, biva izbrisan. Pomenuti član glasio je:
Član 58
“Sredstva za liječenje rijetkih bolesti, za sprovođenje transplantacionih programa i odobravanje ljekova koji nijesu obuhvaćeni Listom ljekova, obezbjeđuju se iz prihoda Fonda ostvarenih od naknada štete, kamata, dividendi, renti, budžeta Crne Gore, donacija, kao i iz drugih izvora.
Način upravljanja sredstvima iz stava 1 ovog člana, način i uslove za dodjelu sredstava za liječenje rijetkih bolesti, za sprovođenje transplantacionih programa, kao i uslove za odobravanje ljekova koji nijesu na Listi ljekova, utvrđuje Vlada, na predlog Ministarstva. Odluku o dodjeli sredstava iz stava 1 ovog člana, donosi Ministarstvo na predlog posebnih komisija, koje obrazuje Ministarstvo.”
Od ovog člana zavisi tok liječenja ne tako malog broja oboljelih koji su do sada bili prinuđeni da sami pronalaze novac za liječenje.
Izmenom i dopunom zakona na ovaj način oboljeli ne bi bili diskriminisani i imali bi jednaka prava na liječenje.
Poslednje aktivnosti