Bulatović članica Radne grupe za izradu Nacionalnog registra za rijetke bolesti

Odlukom o izboru kandidata za člana Radne grupe predstavnika nevladinih organizacija za članicu Radne grupe za izradu Nacionalnog registra za rijetke bolesti izabrana je Nataša Bulatović, predsjednica NVO „Nacionalne organizacije za rijetke bolesti Crne Gore“.

Ministarstvo zdravlja je uputilo javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje dva predstavnika/ce za člana/cu radne grupe za izradu Nacionalnog registra za rijetke bolest koji je objavljen na internet stranici Ministarstva zdravlja 23.01.2020.godine.

Po isteku roka propisanog Javnim pozivom, na adresu Ministarstva zdravlja prispjeo je predlog sa potpunom i validnom dokumentacijom od strane NVO „Udruženje multiple skleroze Crne Gore“, koji su predložili Natašu Bulatović, za članicu Radne grupe.

Komisija za otvaranje predloga kandidata po javnom pozivu za izbor dva člana radne grupe za izradu Nacionalnog registra za rijetke bolest, sačinila je Listu kandidata koji su predloženi za članove radne grupe od strane nevladinih organizacija.

Ministarstvo zdravlja je saglasno članu 8 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija na svojoj internet stranici objavilo Listu sa predloženim kandidatom i nevladinom organizacijom 04.01.2020.godine.

Uvidom u Listu kandidata utvrđeno je da nevladina organizacija i predložena kandidatkinja ispunjava sve uslove iz javnog poziva, a kako je za članicu radne grupe od strane nevladine organizacije predložena Nataša Bulatović, te u skladu sa Uredbom, Ministar zdravlja donosi odluku po kojoj je imenovana izabrana za članicu Radne grupe za izradu Nacionalnog registra za rijetke bolest.

Poslednje aktivnosti