Potpisan Memorandum o razumijevanju i saradnji u oblasti rijetkih bolesti sa JU Resursni centar za djecu i mlade ”Podgorica”

Nacionalna organizacija za rijetke bolesti Crne Gore potpisala je, 02. marta 2020.godine, Memorandum o razumijevanju i saradnji u oblasti rijetkih bolesti sa JU Resursni centar za djecu i mlade ”Podgorica”. Potpisivanju su prisurvovale direktorica JU Resursni centar za djecu i mlade ”Podgorica,” mr Mirjana Popović i direktorica Nacionalne orgniazacije za rijetke bolesti Crne Gore, Nataša Bulatović.
Potpisnice ovog Memoranduma su saglasne da unaprijede međusobnu saradnju u oblasti rijetkih bolesti i afirmšu inkluziju oboljelih od rijetkih bolesti u otvoreno i demokratsko društvo. Uzajamna saradnja će se odvijati kroz organizaciju i učešće u obukama, seminarima, radionicama, konferencijama, sastancima, stručnim skupovima savjetovanjima, sajmovima, kao i drugim specijalističkim modulima obučavanja i edukacije u oblasti rijetkih bolesti.
NORBCG će radi uspostavljanja odgovarajućeg insitucionalnog okvira za ostvarivanje i razvoj saradnje sa nevladinim organizacijama, osnovati Savjet za saradnju sa nevladinim organizacijama pacijenata sa rijetkim bolestima koji mora odigrati veliku ulogu kao kanal kroz koji prolazi glas organizovanog civilnog društva pacijenata sa rijetkim bolestima u Crnoj Gori prema institucijama sistema što omogućava veću koordinaciju sa zainteresiranim stranama na lokalnom i nacionalnom nivou.

U Resursnom centru radiće se na podsticanju intenzitet društvene umreženosti doprinoseći da je stepen saradnje između udruženja osoba sa rijetkim bolestima koja djeluju na teritoriji Crne Gore i drugih socijalnih aktera na zadovoljavajućem nivou, kao i raditi na daljem razvijanju partnerskih odnosa sa izabranim predstavnicima na razvoju i realizaciji projekata od zajedničkog interesa za razvoj lokalne zajednice i na nacionlnom nivou. Na ovaj način vodiće se računa o komplementarnosti programa, projekata i aktivnosti u oblastima saradnje sa lokalnom zajednicom, kao i o stručnosti i profesionalnom kredibilitetu organizacija i pojedinaca.

Poslednje aktivnosti